10006
10007
10008

Biziň çözgütlerimiz

Aýratyn islegler üçin ýöriteleşdirilen

Saida aýna hakda

2011-nji ýylda esaslandyrylan “Saida Glass” -yň içerki we üç sany Wýetnamda eýeçiligindäki üç ýeri we zawody bar, diňe bir ýöriteleşdirilen aýna paneli däl, eýsem pudagyňyz üçin iň oňat çözgüt bilen üpjün edýän güýçli in engineeringenerçilik ukyby bolan dünýäde öňdebaryjy aýna öndüriji.Önümleriňizi bazaryň üsti bilen has ýokary derejä çykarmak üçin ygtybarly hil dolandyryş ulgamy (QMS) we çalt sesli satuw inereneri.Aýna bilen üpjün ediji dünýäde öňdebaryjy hökmünde ELO, CAT, Holitech we beýleki köp sanly meşhur kärhanalar bilen işleýäris.

13
2011-nji ýylda döredilen Diňe ýöriteleşdirilen aýna paneline üns beriň
5
Topar kompaniýasynyň müşderileri yzygiderli ajaýyp hyzmatlary hödürleýärler
8600
Kwadrat metr ösümlikler Ösen desgalar
56
%
Dünýä bazaryndan girdejiler Güýçli iş gatnaşyklary

Müşderimiz

  • 10019
  • 10020
  • 10021
  • 10022
  • 10023
  • 10024
  • 10025
  • 10026

Müşderä baha bermek

Jastin bilen ikimiziň önümiňizden we bu sargytdaky hyzmatyňyzdan gaty hoşaldygymyzy size bildirmek isledim.Elbetde, ýene-de sizden has köp zakaz ederis!Sagbol!

ABŞ-ly Endrýu

Diňe şu gün stakanyň sag-aman gelendigini we ilkinji täsirleriniň gaty gowydygyny, synagyň indiki hepde geçiriljekdigini aýtmak isledim, netijeleri gutarandan soň paýlaşaryn.

Norwegiýaly Tomas

Aýna nusgalaryny we prototiplerini aldyk.Iberen prototip bölekleriňiziň hili we gowşuryş tizligiňiz bilen biz örän şat.

Angliýaly Karl

Aýna taslamamyz üçin işledi, ýakyn birnäçe hepdäniň içinde dürli ululyklar bilen has köp tertipleşdireris diýip pikir edýärin.

Täze Zelandiýaly Maýkl

Has giňişleýin maglumat gerekmi?

Tehniki soragyňyz barmy?

derňew iber

Habaryňyzy bize iberiň:

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!